Je IP adresa osobním údajem?

Používáme Google analytics a vidíme IP adresy, jejich pohyb na stránkách atd. Jsou IP adresy osobními údaji?

Statická IP adresa je obecným osobním údajem. Stran dynamické IP adresy lze odkázat na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen SDEU) ze dne 19. října 2016 ve věci C-582/14, Patrick Breyer proti Bundesrepublik Deutchland, ve kterém SDEU dospěl k závěru, že osobním údajem může být i dynamická, tj. v čase se měnící IP adresa. SDEU to zdůvodňuje tím, že, že správce těchto údajů, kterým byla vláda Spolkové republiky Německo po delší dobu uchovávající IP adresy návštěvníků úředních webových stránek, má právní a technické možnosti, jak od poskytovatelů internetového připojení získat informaci o tom, komu byla ta která IP adresa v daný okamžik přidělena. Má tak reálnou možnost, jakkoli se jedná o možnost nepřímou, danou osobu ztotožnit. Klíčovým ukazatelem, zda se jedná nebo nejedná o osobní údaj je to, zda správce disponuje právními a technickými možnostmi „dostat“ se ke konkrétní žijící fyzické osobě (subjektu údajů).

Nezapomenout na informační povinnost

S ohledem na to, že patrně nebudete (jednak s ohledem na informace shora uvedené, a jednak s ohledem na technickou náročnost) schopni rozlišovat každou jednotlivou IP adresu (zda se jedná o statickou nebo dynamickou), doporučuji do dokumentu, ve kterém informujete klienty uvést také IP adresu v seznamu obecných osobních údajů (identifikátorů), které při své činnosti zpracováváte.

Návrh formulace:

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu trvalého pobytu
  • Telefonní číslo
  • IP adresu …


Je-li v textu článku vyjádřen právní názor, pak pro úplnost dodáváme, že takový právní názor není právně závazný. K závaznému výkladu právních předpisů jsou v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy či správní orgány.

27.10.2018

Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis

georgios@3cm.cz

© 3CM s.r.o. – Všechna práva vyhrazena