Co je to osobní údaj?

Osobním údajem je jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo je jejím účelem identifikace či dosažení takové osoby. Osobní údaje také někdy označujeme jako osobní data. 

Rozlišujeme následující kategorie osobních údajů: obecné osobní údaje, zvláštní kategorie osobních údajů (dříve označovány jako citlivé osobní údaje – jakkoli se jedná o zastaralý pojem, je v textu níže používán i nadále), genetické údaje a biometrické údaje.

Pro úplnost je třeba uvést, že neexistuje, žádný seznam obecných osobních údajů, a zároveň neexistuje jejich úplný výčet. Některé často používané obecné osobní údaje naleznete v tabulce níže. 

Kategorizace

Jak již bylo naznačeno výše, kromě obecných osobních údajů ještě rozlišujeme zvláštní kategorií osobních údajů, kterými jsou údaje takového charakteru, které mohou subjekt údajů samy o sobě poškodit (např. ve společnosti, zaměstnání, škole) nebo mohou zapříčinit diskriminaci subjektů údajů. Pro zvláštní kategorii osobních údajů jsou stanoveny odlišné právní důvody jejich zpracování a jejich výčet (viz tabulka níže) je uzavřený, což znamená, že kromě vyjmenovaných osobních údajů nepatří do této kategorie žádné další. Zajímavostí je, že jakkoli tvoří genetické a biometrické osobní údaje samostatnou skupinu, patří zároveň do zvláštní kategorie osobních údajů.


Doplňující informace k vybraným osobním údajům

Podobizna je citlivým údajem až v okamžiku, kdy je zpracovávána automatizovaně s cílem rozpoznávat konkrétní fyzické osoby. Je však třeba uvést, že fotografie – podobizna může být nositelem také dalších citlivých údajů (např. údaje o rase, náboženském vyznání apod.).

Podpis je nositelem biometrických údajů, ovšem pro organizaci je osobním údajem až v okamžiku, kdy začne přímo nakládat s těmito biometrickými údaji (např. bude podrobovat podpis písmoznaleckému nebo grafologickému zkoumání), nicméně, i když podpis nemusí být pro konkrétní organizaci citlivým údajem, měla by se k němu jako k citlivému chovat, právě proto, že obsahuje biometrické prvky. V případě dynamického biometrického podpisu lze tento označit za citlivý osobní údaj vždy. Biometrické prvky podpisu jsou totiž zpracovávány automaticky.


Je-li v textu článku vyjádřen právní názor, pak pro úplnost dodáváme, že takový právní názor není právně závazný. K závaznému výkladu právních předpisů jsou v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy či správní orgány.

Aktualizováno dne 23.9.2018

Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis

georgios@3cm.cz

© 3CM s.r.o. – Všechna práva vyhrazena